West-Euro­­pese Folk

Schraap­staal

Gitta
Draai­lier
Gitaar
Nyckel­harpa
Zang
Marco
Contrabas
Djembé
Mond­harp
Nico
Viool
Doedelzak
Gitaar
Nyckel­harpa
Tin whistle
Zang
Corné
Trek­har­mo­nica

Schraap­staal

Schraap­staal speelt Neder­lands­ta­lige liedjes en melo­dieën uit De Lage Landen, Enge­land, Frank­rijk, Ierland, Italië en Zweden. West-Euro­pese folk dus.

Het is muziek uit een traditie, waaraan we een eigen invul­ling geven. We blazen oude muziek nieuw leven in en brengen heden­daagse muziek als herken­bare folk. Dat doen we op intieme luister­concerten, op dans­feesten (balfolk) en in de open­lucht.

In het luister­concert spelen we lite­raire parel­tjes en humo­ris­­tische ballades. Uit de oude en nieuwe liedjes blijkt de vroe­gere en huidige Neder­landse volks­aard. Schraap­staal plaatst deze liedjes met de nodige humor in een his­to­rische context. Dit wordt afge­wis­seld met bijzon­dere instru­men­tale nummers.

Schraap­staal heeft ook een groot reper­toire voor balfolk. Op balfolk.nl staat alle infor­matie over balf­olks die in Neder­land worden georga­niseerd. 

Scot­tishes, walsen, bour­rées, andro’s, pols­ka’s, jigs, polka’s, cercles; Schraap­staal kent de dansen, heeft een origi­neel reper­toire en speelt heer­lijk dans­baar.

Door een aantal bijzon­dere instru­menten zoals draai­lier, nyckel­harpa, mond­harp en doedelzak heeft Schraap­staal veel ver­schillende klank­kleuren. Een optreden van Schraap­staal is daar­door altijd afwis­selend en spran­ke­lend.
Video afspelen

Schraap­staal heeft 4 program­ma’s:

  • afwis­se­lend luister­concert met muziek en Neder­lands­talige liederen van alle tijden;
  • avond­vullend balfolk voor dansers;
  • muziek uit de Gouden Eeuw;
  • straat­muziek voor in de buiten­lucht met oude en nieuwe muziek en een hoofd­rol voor doedel­zak en draai­lier.

We spelen voor dansers en luis­te­raars op ­festi­vals, feesten, openingen en andere evene­menten. En natuur­lijk houden we reke­ning met even­tuele wensen.

Het filmpje is een impres­sie van ons luister­pro­gramma.

Sociale media

Contact

E‑mail

Tele­foon

06–26643556