West-Euro­­pese Folk

Schraap­staal

Gitta (draai­lier, gitaar, zang)

Marco (contrabas, djembé, mondharp)

Nico (viool, gitaar, doedelzak, zang)

Corné (trek­har­mo­nica)

Schraap­staal

Schraap­staal speelt Neder­lands­ta­lige liedjes en melo­dieën uit De Lage Landen, Enge­land, Frank­rijk, Ierland, Italië en Zweden. West-Euro­pese folk dus.

Het is muziek uit een traditie, waaraan we een eigen invul­ling geven. We blazen oude muziek nieuw leven in en brengen heden­daagse muziek als herken­bare folk. Dat doen we op intieme luister­concerten, op dans­feesten (balfolk) en in de open­lucht.

In het luister­concert spelen we lite­raire parel­tjes en humo­ris­­tische ballades. Uit de oude en nieuwe liedjes blijkt de vroe­gere en huidige Neder­landse volks­aard. Schraap­staal plaatst deze liedjes met de nodige humor in een his­to­rische context. Dit wordt afge­wis­seld met bijzon­dere instru­men­tale nummers.

Schraap­staal heeft ook een groot reper­toire voor balfolk. Op balfolk.nl staat alle infor­matie over balf­olks die in Neder­land worden georga­niseerd. 

Scot­tishes, walsen, bour­rées, andro’s, pols­ka’s, jigs, polka’s, cercles; Schraap­staal kent de dansen, heeft een origi­neel reper­toire en speelt heer­lijk dansbaar. 

Door een aantal bijzon­dere instru­menten zoals draai­lier, nyckel­harpa, mond­harp en doedelzak heeft Schraap­staal veel ver­schillende klank­kleuren. Een optreden van Schraap­staal is daar­door altijd afwis­selend en sprankelend. 
Video afspelen

Schraap­staal heeft 4 programma’s:

  • afwis­se­lend luister­concert met muziek en Neder­lands­talige liederen van alle tijden;
  • avond­vullend balfolk voor dansers;
  • muziek uit de Gouden Eeuw;
  • straat­muziek voor in de buiten­lucht met oude en nieuwe muziek en een hoofd­rol voor doedel­zak en draailier.

We spelen voor dansers en luis­te­raars op ­festi­vals, feesten, openingen en andere evene­menten. En natuur­lijk houden we reke­ning met even­tuele wensen.

Het filmpje is een impres­sie van ons luisterprogramma.

2-10-2021
Ik wil jullie ontzet­tend bedanken voor het gewel­dige optreden in onze kerk gisteren. Jullie muziek ontroerde me! En wat hadden jullie een plezier in het musi­ceren met elkaar! Fantas­tisch! Wie weet ontmoeten we elkaar nog eens in de Michaëlkerk...

6-10-2019:

Jullie gran­dioze optreden en warmte hebben er voor gezorgd dat we een onver­ge­te­lijk feest hadden op de koudste 6 oktober ooit gemeten! Met iedereen meege­re­kend (dus ook kleine kinderen en baby’s) hebben 96 mensen genoten van jullie muziek. En er waren even­zo­vele compli­menten voor jullie spel.
Dank jullie wel, het was geweldig.

23-06-2019:
Hier nog even een reactie op jullie optreden van afge­lopen zondag, het was heel fijn. Gisteren kreeg ik ook nog van cliënten, familie en collega‘s compli­menten voor jullie. Een paar tref­woorden: Leuke info tussen­door over de liedjes, heel ontspannen verteld. De afwis­se­ling van de bijzon­dere instru­menten vond men heel leuk. En men vind jullie heel aardig! (ik ook!) Dank voor jullie mooie optreden!

10-06-2018:
Of de naam van de groep nu iets te maken heeft met ‘staal’ dan wel met ‘taal’, feit is, dat ‘Schraap­staal’ een folk­mu­ziek­groep is van formaat. De vier bespelen samen meer dan het dubbele aantal instru­menten en dat dermate vakkundig, dat er steeds sprake is van hoog­ge­kwa­li­fi­ceerde en wellui­dende muziek. In verschil­lende weldoor­dachte combi­na­ties omlijstten deze instru­menten liederen en dansen uit zowel de middel­eeuwen als uit latere peri­odes, alle­maal gere­la­teerd aan het onder­werp liefde.